Odposlechy a právo


Это правовая норма Чешскoй Республики.


Хартия основных прав и свобод.


Статья 13.

Никто не может нарушить конфиденциальность писем или других материалов, хранящихся в приватных помещениях а также отправленых по почте или иным образом, за исключением прав и способов, установленых законом. Также гарантируется конфиденциальность сообщений, направленных по телефону, телеграфу или других подобных устройствах.


Перехват и запись телекоммуникаций.


Раздел 88 Уголовного кодекса.

(1) Bедется ли уголовное производство по особо тяжкому умышленному преступлению или другому умышленному преступлению, на которое распространяется международный договор, может президент Сената, a в предварительных разбирательствах прокурор, может приказать перехват и запись телекоммуникаций, если есть серьезные основания предположить, что будут сообщены существенные для следствия факты. Перехват и запись телекоммуникационного трафика между адвокатом и обвиняемым не разрешается. В случае общения обвиняемого со своим адвокатом, полиция во время перехвата и записи телекоммуникационного трафика, обязана немедленно приостановить перехват, запись уничтожить а информацию, которая была услышана или записана никак не использовать.

(2) Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být vydán písemně a odůvodněn. Současně v něm musí být stanovená doba, po kterou bude odposlech a záznam prováděn a která nesmí být delší než šest měsíců. Tuto dobu může soudce prodloužit vždy na dobu dalších šest měsíců. Opis příkazu soudce bez odkladu zašle státnímu zástupci. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky.

(3) Bez příkazu podle odstavce 1 může orgán činný v trestním řízení nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu, nebo jej provést i sám, a to i tehdy, je-li vedeno trestní řízení pro trestný čin neuvedený v odstavci 1, pokud s tím účastník odposlouchávané stanice souhlasí.

(4) Má-li být záznam telekomunikačního provozu užit jako důkaz, je třeba k němu připojit protokol s uvedením údajů o místě, času, způsobu a obsahu provedeného záznamu, jakož i o osobě, která záznam pořídila. Ostatní záznamy je třeba označit, spolehlivě uschovat a v protokolu založeném do spisu poznamenat, kde jsou uloženy. V jiné trestní věci, než je ta, v níž byl odposlech a záznam telekomunikačního provozu proveden, lze záznam jako důkaz užít tehdy, pokud je i v této věci vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v odstavci 1 nebo souhlasí-li s tím účastník odposlouchávané stanice.

(5) Если во время перехвата и записи не были обнаружены факты, относящиеся к уголовному делу, записи перехвата должны быть уничтожены предписанным способом.odposlechy.cz